DateTimeExtensions DateTimeExtensions

Just a sample site of a possible usage of DateTimeExtensions nuget package.

Việt Nam (vi-VN) change

Holidays

January 01 tết tây

March 10 Giỗ tổ Hùng Vương

April 30 Ngày Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước

May 01 Ngày Quốc tế Lao động

September 02 Quốc khánh